<kbd id='40712d8083'></kbd><address id='40712d8083'><style id='40712d8083'></style></address><button id='40712d8083'></button>

          Güvenilir Mühendislik
          Kat?lar i?in Mikser (Maliyet-Fayda Kar??la?t?rmas?)(Burada indirin)

          放荡滥交的辣文小说

          Is?msan'?n temel yetkinli?i, farkl? hammaddeleri ve ürünleri kar??t?rma, homojen ve emülsiyon haline getirme, tepkimeye sokma, kurutma, ayr??t?rma, buharla?ma, sterilize etme ve granül haline getirme i?lemlerinde verimli olan endüstriyel üretim tekni?inde ba?ar?l? ekipmanlar?n üretimidir.

          Is?msan?ayn? zamanda dünya ?ap?nda farkl? sekt?r dallar?na, ?rn. g?da ve yem ürünleri, kimya, ila? sanayisinden yap? malzemesi sanayisine komple üretim hatlar? da üretmektedir.

          ISIMSAN'A HO? GELD?N?Z

          Biz bir aile ?irketiyiz. ?irket merkezimiz, Türkiye'nin en büyük ikinci sahil metropolü ve?ü?üncü büyük kenti olan ?zmir'de bulunmaktad?r.

          1982 y?l?nda basit makineler üreten bir ?irket olarak kurulmu?ken, bugün dünya ?ap?nda mü?teri portf?yümüz?i?in karma??k üretim tesisleri imal eden bir ?irketiz.

          Motivasyonu yüksek ?al??anlar, sürekli ilerleyen üretim standartlar? ve?kalite stratejisi ile 30 y?l? a?k?n bir süredir sa?l?kl? bir ?irket geli?imi sa?lad?k. Tutkumuz, bilgi birikimimiz ve ?zellikle mü?teri ve ortaklarla sa?lanan güven dolu ili?kimiz sayesinde?tavsiye üzerine?kurulan?i? ba?lant?lar? ile büyüme kaydettik.

          2016 y?l?nda üretim tesisi ve teknoloji merkezi i?eren yeni bir genel merkezin a??l???n? yapt?k. Modern üretim standartlar?, toplamda 5.000 m2?kapal? üretim alan? ve yakla??k 50 ki?ilik teknik a??dan iyi e?itimli?yüksek nitelikli ?al??anlar?m?z ile sistemin?temelini olu?turduk.

          Uluslararas? y?nelimimiz, dünya genelinde artan sat?? ve hizmet a??m?z ve farkl? kültürlerle olan ili?kimiz bizi güvenilir bir ortak haline getirdi ve siz mü?terilerimizce tercih edilir k?ld?.

          ISIMSAN - Güvenilir Mühendislik

          Taleplerinizi Kar??l?yoruz
          Kat?lar i?in Mikser (Maliyet-Fayda Kar??la?t?rmas?)(Burada indirin)

          放荡滥交的辣文小说

          ?yi mühendislik farkl? maddeleri ve s?v?lar? son derece hassas bir ?ekilde üretim sürecine aktarmak ve i?lemektir. Bunu yaparken kalite ve maliyetide mü?terilerimiz i?in dü?ünmekteyiz. Bu fikir makine mühendisli?i ??zümlerimizi geli?tirmemizdeki ana?kriterdir. En ba?tan itibaren?Is?msan mü?terilerinin?ihtiya?lar?na ve formüllerine g?re hareket etmektedir.

          Yüksek kaliteli toz ürünler ve s?v?lar üreten prosesler konusunda da olduk?a deneyimliyiz. Dolay?s?yla temel?mühendislikten kendi bile?enlerimizin üretimine ve nihai montaj?na kadar tüm hizmetleri tek elden tedarik etmekteyiz. Her bir proje a?amas?n? kendimiz y?netti?imiz i?in tüm ilgili ki?iler de tek ?at?da bulu?maktay?z. Bu ?ekilde kesi?me noktalar?n? azaltarak sorunsuz proje ak??lar? sa?lamaktay?z.

          B?LG?Y? SEKT?RLER ARASI KULLANMAK

          Y?llarca biriken bilgiyi sekt?rler aras?, mü?terilerimizin lehine kullan?yoruz.

          Bu y?ntem sayesinde, ?rne?in g?da sekt?ründe kullan?lan kar??t?rma y?ntemlerini ayn? zamanda kimya sekt?ründe bulunan hassas hammaddelerin i?lenmesi i?in de uygulayabiliyoruz.

          K?sacas?, bir alanda uzun y?llardan beri kullan?lan teknolojileri yenilik olarak kabul edilen bir di?er alana aktar?yoruz.

          MAK?NE M?HEND?SL??? B?R ZANAATT?R

          Makine mühendisli?i ??zümlerinin yarat?lmas??i?in i?lemsel bilgi bir ?n ko?uldur. Fakat profesyonel bir?i??ilik?olmadan sadece teorik bilgi de?ersiz kal?r. Yüksek kaliteli tesislerin konstrüksiyonu sadece k?klü i??ilik?becerileri ile birlikte yap?labilir.

          Farkl? talepleri kar??layabilmek i?in ?rn. kaynak i?lemi do?ru ??renilmi? olmas? ve do?ru uygulanabilir olmas? esast?r. Bizim i?in bu konu son derece ?nemlidir. Sadece bu?anlay?? ile?mü?terilerimizin yüksek taleplerini yerine getirmekteyiz.

          ISIMSAN - Taleplerinizi Kar??l?yoruz

          Yan?n?zday?z
          Kat?lar i?in Mikser (Maliyet-Fayda Kar??la?t?rmas?)(Burada indirin)

          放荡滥交的辣文小说

          Bir üretim tesisi kurarken veya geli?tirirken hangi pazar? hedeflerseniz hedefleyin biz sizin yan?n?zday?z. Belkide ?oktan orada bulunmaktay?z.

          ISIMSAN - Yan?n?zday?z

          ??züm Ortaklar?m?z

          Ara?t?rma Partneri

          Dernek ?yesi

          Dernek ?yesi

          ISO 9001 & 14001

          ISO 3834 & 14731

          ISO 3834 & 14731

          ISO 3834 & 14731

          2006/42/EC

          Is?msan a?a??da belirtilen standartlara ve mü?teri taleplerine g?re tesisler üretmektedir. Uluslararas? direktifler ve y?netmelikler:

          • CE 2006/42/EG (Makine y?netmeli?i)
          • CE 2014/29/EU (Bas?n? deposu y?netmeli?i)
          • CE 2014/68/EU (Bas?n? deposu y?netmeli?i)
          • ATEX ?rün hatt? 2014/34/EU
          • EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group)
          • GMP (Good Manufactuning Practise)
          • FDA (U.S. Food & Drug Administration)
          • EAC (EurAsia Conformity)

          Is?msan, ISO 9001 Kalite Y?netim Sertifikas?'na ve ISO 14001 ?evre Y?netim Sistemi Belgesi'ne sahiptir.
          Is?msan, kaynak firmas? olarak IIW (Uluslararas? Kaynak Enstitüsü) taraf?ndan ba?ar?yla test edilmi?tir.

          HEADQUARTER TURKEY / WORLDWIDE OPERATIONS

          Address: Is?msan Müh. San ve Tic. A.?. - Ulucak Cumhuriyet Mahallesi - 9081 Sk. No: 59, 35735 ?zmir (Turkey)

          GLOBAL OPERATIONS

          Yusufcan Güner

          Pos.: Director Global Operations

          Language: Turkish, English

          Mail: [email protected]

          Phone: +90 232 877 05 82

          Cell: +90 530 463 85 37

          SALES

          Berk Eren

          Pos.: Sales Engineer

          Language: Turkish, English

          Mail: [email protected]

          Phone: +90 232 877 05 82

          Cell: +90 542 272 69 27

          SERVICE

          Yusufcan Güner

          Head of Technical Service

          Language: Turkish, English

          Mail: [email protected]

          Phone: +90 232 877 05 82

          Cell: +90 530 463 85 37

          SALES AGENTS - EUROPE

          GERMANY, SWISS, AUSTRIA

          Pierluigi Brignoli

          Langage: Italian, English, Russian, German

          Mail: [email protected]

          Cell: +39 338 697 63 11

          ITALY, RUSSIA, BELARUS

          Pierluigi Brignoli

          Language: Italian, English, Russian, German

          Mail: [email protected]

          Cell: +39 338 697 63 11

          EAST EUROPE

          Sinisa Knezevic

          Language:Serbian, English

          Mail: [email protected]

          Cell: +381 60 633 11 09

          BALKAN COUNTRIES

          Daniela Mladenovic

          Language: Serbian, English

          Mail: [email protected]

          Cell: +381 62 188 99 95

          SALES - MIDDLE EAST

          MIDDLE EAST

          Sales Manager

          Mohammad Alaghehbandi

          Language: English

          Mail: [email protected]

          Phone: +98 939 839 09 72

          Cell: +98 912 963 20 01

          DISTRIBUTORS - SOUTH AFRICA, UAE, CHINA

          SOUTH AFRICA

          Speirs Timber Developments

          Carl Speirs

          Language: English

          Mail: [email protected]

          Cell: +27 83 304 64 78

          UAE

          AMTC LLC.

          Yousef Shreim

          Languages: Arabic, English

          Mail: [email protected]

          Cell: +971 52 933 33 44

          CHINA

          Haite Systems Co. Ltd.

          James Zhang

          Langages: Chinese, English

          Mail: [email protected]

          Cell: +86 139 2681 96 16

          x

          D?K?MANLAR

          Katalog - Bro?ür - Bilgi Formlar?

          ??RKET B?LG?LER?

           ?irket Profili?irket Profili

          KARI?TIRICILAR

          Kar??t?r?c?larDikey Tip Kar??t?r?c?larYatay, Kanatl? B??akl? Pulluk Tipi Kar??t?r?c?larYatay Ribbon Kar??t?r?c?

          REAKT?RLER

          Yatay Reakt?rler

          ELEKLER

          Güvenlik Ele?i SistemleriEndüstriyel Güvenlik Ele?i SistemleriMobil Ay?rma Ele?i SistemleriEndüstriyel Ay?rma Ele?i Sistemleri

          KIRICILAR VE DE??RMENLER

          K?r?c?lar ve De?irmenler

          HAVA F?LTRELER?

          D?ner Mekanizmal? Filtre

          KIZGIN YA? KAZANLARI

          K?zg?n Ya? Kazanlar?

          VAKUMLU BANT F?LTRELER

          Vakumlu Bant Filtreler

          DEPOLAMA TANKLARI

          IBC

          KOMPLE TES?SLER

          Komple Tesisler
          Sanal ?rün Fuar?